මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
රථ වාහන ණය
Need
for speed?
011 7 640 640

ඔබේම වාහනයක ගමන් කිරීමේ නිදහස සහ සතුට අත්විදින්න.

15.5% ( වා.පො) සිට

ඔබ දන්නවාද?
 • අප වසර 7ක් දක්වා ණය ලබාදෙන බව.
 • අප ඔබට ඉතා ආකර්ශනීය පොළී අනුපාතයක් ලබා දෙන බව.
 • රු. 20,000,000 ක උපරිමයක් දක්වා ඔබට ණය ලබා දීමට අප සූදානම් බව.
අප ණය ලබාදෙනු ලබන්නේ
 • පුද්ගලික/වාණිජ්‍ය භාවිතය සඳහා නවතම / ලියාපදිංචි නොකළ / ලියාපදිංචි මෝටර් රථ සදහා
 • ඔබගේ වාහනය උකස් කර ඕනෑම පිළිගත හැකි අරමුණකට මුදල්
රථ වාහන වර්ග
 • මෝටර් කාර් (කාර්/ ජීප් රථ)
 • ද්විත්ව කාර්ය (වෑන් / ඩබල් කැබ්)
 • වාණිජ වාහන
 • මෝටර් ලොරිය
 • මෝටර් යහන

 

 

අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • සම්පූර්ණ කරන ලද ණය අයදුම්පත
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැදුනුපතෙහි / ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයෙහි / රියදුරු බලපත්‍රයෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් පත්‍රිකා සහ බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශ (අදාළ නම්)
 • ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්ව්‍
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම්, මූල්‍ය සහ වෙනත් ව්‍යාපාර සම්බන්ධ ලේඛනවල පිටපත (අදාළ නම්)
 • ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපත (අලුත් සහ ලියාපදිංචි නොකළ වාහන හැර).
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර
 • ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපත (නවතම හා ලියාපදිංචි නොකල වාහන සඳහා හැර)
 • ආදායම් බලපත්‍ර පිටපත (නවතම හා ලියාපදිංචි නොකල වාහන සඳහා හැර)
 • අගය පිලිබඳ ලේඛනය (Invoice)

 

අප ණය ලබාදෙනු ලබන්නේ

ණය මුදල සලකා බලන විට නිෂ්පාදිත වර්ෂයේ සිට ලියාපදිංචි වාහනයක වයස අවුරුදු 12 ට අඩු විය යුතුය.

 • ඔබ වයස අවුරුදු 18 සිට 50 දක්වා, ස්ථාපිත ස්ථානයක(සමාගම / ආයතන) ‘ස්ථිර සහ තහවුරු කළ’ සේවකයෙකු ලෙස සේවය කරයි නම්.
 • ඔබ සතුව වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් / ගමන් බලපත්‍රයක් / රියදුරු බලපත්‍රයක් ඇත්නම්.
 • ඔබ රු. 100,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් ලබන වැටුප් ලබන සේවකයෙකු වීම හෝ
 • ඔබ රු. 150,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් අඳින වෘත්තිකයෙක් නම්

  ඔබ රු. 200,000/ ක මාසික ශුද්ධ පුද්ගලික ආදායමක් උපයන ස්වයං රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයෙක් නම්.

 

 

කොන්දේසි අදාළ වේ

මීළඟට

ඉදිරියටම යන්න. දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අප සමග කතා කරන්න, අපව අමතන්න. ඔබේම වාහනයක ගමන් කිරීමේ අවස්ථා ව ලබා ගැනීම සඳහා, පහසුම මගෙහි ඔබව අපි රැගෙන යන්නෙමු.

කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form