මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
පුද්ගලික ණය
ජීවිතය කිසිවෙකු වෙනුවෙන් බලා ඉන්නෙ නැහැ.
ඔබත් එසේ නොසිටින්න.
011 7 640 640

ජීවිතය තරඟයක්. ඉදිරියටම යන්න අප ඔබට උදවු කරන්නම්.

16% ( ව.පො) සිට

ඔබ දන්නවාද?
 • වැටුප් ලබන්නන් සඳහා වසර 5ක් දක්වා සහ වෘත්තිකයන් සඳහා වසර 7ක් දක්වා ණය ලබා දෙන්නෙමු.
 • අප ඔබට ඉතා ආකර්ශනීය පොළී අනුපාතයක් ලබා දෙන බව
 • වැටුප් ලබන සේවකයින්ට රුපියල් මිලියන 5.0 දක්වා සහ වෘත්තිකයන්ට රුපියල් මිලියන 7.5 දක්වා යා හැකිය.
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • ඔබ වයස අවුරුදු 18ත් 55ත් අතර විය යුතු අතර, සංස්ථාපිත සමාගමක/ආයතනයක.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ වලංගු ජාතික හැදුනුම්පතක්/ගමන් බලපත්‍රය/රියදුරු බලපත්‍රයක් හිමි විය යුතුය.
 • ඔබ රු. 100,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් ලබන වැටුප් ලබන සේවකයෙකු වීම හෝ ඔබ රු. 150,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් ඇඳීමේ වෘත්තිකයෙක්
ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ,
 • සම්පූර්ණ කරන ලද පුද්ගලික ණය අයදුම්පත
 • හඳුනාගැනීමේ සාක්ෂි
 • ජාතික හැඳුනුම්පත / වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයේ හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක්
 • ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්
 • වෘත්තිකයන් – වෘත්තීය සාමාජික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක් සහ / හෝ ලේඛනගත සාක්ෂි මත වෘත්තීය සුදුසුකම්.
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර සහ වැටුප් බැර පිළිබිඹු කරන බැංකු ප්‍රකාශන
 • ත්කම් ප්රකාශය

කොන්දේසි අදාළ වේ

මීළඟට ? 

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. ඔබගේ ඉලක්කය සපුරාලීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ඔබට පහසුම මගක් අපි ලබා දෙමු.

කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form