මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
නිවාස ණය
ඔබේ නිවහන වෙත
සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
011 7 640 640

ඔබගේ නිවහන ඔබේම කර ගැනීමට අපි සහය වෙමු.

14% ( ව.පො) සිට

ඔබ දන්නවාද?

 

 • අපගේ නැවත ගෙවීමේ කාලය වසර 25 දක්වා හා  උපරිම ණය මුදල රුපියල් මිලියන 50.00 කි.
 • ආකර්ශනීය ස්ථාවර හා විචල්‍ය පොළී අනුපාතයන් අපි ඔබට ලබා දෙමු.
 • ඔබගේ ණය මුදල් සඳහා අඩු නීති ගාස්තු අපි ඔබෙන් අය කරමු.
 • ඔබ නිවාස ඉදිකිරිම පිලිබඳ සිතන්නේනම්, ඔබගේ ප්‍රමාණ පත්‍රයෙන් (BOQ) 80%ක් දක්වා ඔබ වෙත ණය ලබා දීමට (ඉදිකිරීම් සඳහා) අප සුදානම්.
 • නිවසක් මිලදී ගැනීමට නම්, එහි විකුණුම් වටිනාකමින් (FSV) 75%ක් දක්වා ලබා දී ඔබට සහය වන්නෙමු.
 • හිස් ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳහා විකුණුම් වටිනාකමින් (FSV) 60%ක් දක්වා ලබා දෙමු.
අපගේ නිවාස ණය පහසුකම මගින් අප ඔබට මෙසේ සහය වෙමු
 • නේවාසික අවශ්‍යතා සඳහා නිවසක් මිලදී ගැනීමට
 • ඔබගේම ඉඩමක් මත නිවසක් ඉදිකිරීමට
 • හිස් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට (එක් එක් සිද්ධිය අනුව සලකා බැලේ)
 • නේවාසික අරමුණක් සඳහා හිස් ඉඩමක් මිලදීගෙන නිවසක් තැනීම සඳහා
 • අඩක් නිමකළ නිවසක් සම්පුර්ණයෙන් තනා අවසන් කිරීම සඳහා
 • දැනට පවතින නිවසක් අලුත්වැඩියා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්
 • ඔබ වයස අවුරුදු 18 සිට 50 දක්වා වන අතර, ස්ථාපිත ස්ථානයක ‘ස්ථිර සහ තහවුරු කළ’ සේවකයෙකු ලෙස සේවය කරයි කරයි නම්
 • ඔබ සතුව වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් / ගමන් බලපත්‍රයක් / රියදුරු බලපත්‍රය ඇත්නම්
 • ඔබ රු. 100,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් ලබන වැටුප් ලබන සේවකයෙකු වීම හෝ
 • ඔබ රු. 150,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් ලබන වෘත්තිකයෙක් නම්
 • ඔබ රු. 200,000/ ක මාසික ශුද්ධ පුද්ගලික ආදායමක් උපයන ස්වයං රැකියාවක නියුතු නම්
ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • සම්පූර්ණ කරන ලද නිවාස ණය අයදුම්පත
 • ජාතික හැදුනුපතෙහි/ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයෙහි හෝ රියදුරු බලපත්‍රයෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් පත්‍රිකා සහ බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශ (අදාළ නම්)
 • ඔබගේ සේවායෝජකයාගේ ලිපිය, ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප් විස්තර (අදාළ නම්)
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම්, මූල්‍ය සහ වෙනත් ව්‍යාපාර සම්බන්ධ ලේඛනවල පිටපතක් (නම්අ දාළ වේ)
 • විකුණුම් ගිවිසුම (ඉඩම් / නිවස මිලදී ගැනීමේදී හෝ විකුණුම්කරුගේ ලිපියක්, විකුණුම් මිල පෙන්නුම් කරයි)
 • බැංකුවට පිළිගත හැකි ප්‍රමාණයේ බිල්පත
 • ගොඩනැගිලි සැලැස්ම, පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කර ඇත
 • පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද ඔප්පු සහ මැනුම් සැලැස්මේ පිටපත්

කොන්දේසි අදාළ වේ

මීළඟට?

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. ඔබේ නිවහන ඔබගේම කරගැනීමට පහසුම මගෙහි අපි ඔබව රැගෙන යන්නෙමු.

කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form