මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
දේපල ඇප මත ණය
ඔබගේ දේපල
වටිනාකම ඉහල නංවා ගන්න
011 7 640 640

ඔබගේ වටිනා දේපල සඳහා වැඩි වටිනාකමක් ලබා දීමට අපට ඉඩ දෙන්න.

15.5% p.a. onwards
ඔබ දන්නවාද?
 • අපි ඔබට රු.මි.50.0ක් දක්වා ණය ප්‍රදානය කිරීමට සූදානම්. දේපල උකස් කිරීමට එරෙහිව.
 • අපි ඔබට ආකර්ෂණීය ස්ථාවර සහ විචල්‍ය පොලී අනුපාත ගෙන එයි.
 • අපි වසර 15ක් දක්වා ණය ලබා දෙනවා.
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්
 • ඔබ වයස අවුරුදු 18ත් 50ත් අතර විය යුතු අතර, සංස්ථාපිත සමාගමක/ආයතනයක  ස්ථිර සේවකයෙකු.
 • ඔබ සතුව වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් / ගමන් බලපත්‍රයක් / රියදුරු බලපත්‍රය
  ඔබ රු. 100,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් ලබන වැටුප් ලබන සේවකයෙකු වීම හෝ
  ඔබ රු. 150,000/- ට වැඩි මාසික දළ වැටුපක් ඇඳීමේ වෘත්තිකයෙක් විය යුතුයි. 
  ස්වයං රැකියාවක නියුතු අයෙකු වන අතර මාසික ශුද්ධ ආදායම රු. 200,000/- ට වැඩි විය යුතුයි. 
අවශ්‍යතාව විය යුත්තේ
 • නිවාස අලුත්වැඩියාව / ගෘහ භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට
 • නිශ්චල / චංචල දේපල මිලදී ගැනීමට
 • නිවසක් / ගොඩනැගිල්ලක්
 • හිස් ඉඩමක්
 • අධ්‍යාපනය
 • වෙනත් පිළිගත හැකි පුද්ගලික මූල්‍ය අවශ්‍යතා
ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ,
 • නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද නිවාස ණය අයදුම්පත.
 • ඔබගේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතේ / ගමන් බලපත්‍රයේ / රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක්.
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර සහා බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශ සමඟ (අදාළ නම්).
 • ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්වි
 • විකුණුම්  ගිවිසුම (දේපල මිලදී ගැනීමේදී හෝ විකුණුම්කරුගේ ලිපියක්,විකුණුම් මිල පෙන්නුම් කරයි)
 • පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්ම
 • විකුණුම් ගිවිසුම (ඉඩමක් හෝ නිවසක් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී, විකුණුම් මිල සඳහන් කරමින් විකුණුම්කරුගෙන් ලිපියක්)
 • පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද ඔප්පුව සහ පරීක්ෂණ සැලැස්මේ පිටපත්
කොන්දේසි අදාළ වේ
මීළඟට?

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීමෙහි නිරවුල්, ව්‍යාකූලනොවූ හෝ කරදකාරීබවින් තොර පහසුම මගෙහි අපි ඔබව රැගෙන යන්නෙමු.

කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form