මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ඉතුරුම් ගිණුම්
විදේශ මුදල් ගිණුම්
ආයෝජනය කර වර්ධනය වන අයුරු
බලාසිටින්න!
011 7 640 640

ඔබේ විදේශ මුදල් අහස උසට වර්ධනය කරගන්න.

පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුම

පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුම යනු පෙර පැවති නේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම (RFC), අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම (NRFC), නේවාසික විදේශ මුදල් ඉතුරුම් ගිණුම (RNNFC) සහ අනේවාසික විදේශික විදේශ මුදල් ඉතුරුම් ගිණුම් (NRNNFA) ඒකාබද්ධ කිරීමකි.

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • බාල වයස්කරුවෙකු ඇතුළුව ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු වීම
 • බාල වයස්කරුවෙකු ඇතුළුව විදේශයක වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයෙකු වීම
  ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින නේවාසික විදේශිකයෙකු වීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ තාවකාලික සංචාරය සදහා පැමිණෙන හෝ පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන විදේශීය ජාතිකයකු වීම
 • මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ බූදලය පරිපාලනය අවසන් වන තෙක් ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට බලයලත් තැරැව්කරුවෙකු/වෙළෙන්දෙකු සමග ව්‍යාපාරික විදේශ මුදල් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යන්නේ නම්

අයදුම කල හැක.

ගිණුම් වර්ග
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්
 • ජංගම ගිණුම් (චෙක්පත් ගණුදෙනු පහසුකම නොමැත)
 • ස්ථාවර තැන්පතු
ව්‍යාපාරික විදේශ මුදල් ගිණුම් (BFCA)

ව්‍යාපාරික විදේශ මුදල් ගිණුම් (BFCA) යනු “අමුඛ (අභ්‍යන්තරට ලැබෙන) ප්‍රේෂණ බෙදාහැරීමේ ගිණුම (IRDA) සහ පෙර පැවති විනිමය පනත යටතේ විදේශ නැව් හෝ ගුවන් සේවයක නියෝජිතයෙකු සදහා වන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම (FCAASA) යන ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමකි.

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික පුද්ගලයකු වීම
 • හිමිකරු හෝ හවුල්කරුවන් බහුතරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකයින් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කර ඇති තනි ව්‍යාපාරයක් හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් (හවුල්කරුවන් දෙදෙනෙකුගෙන් යුත් හවුල් ව්‍යාපාරයක් වන අවස්ථාවක  අවම වශයෙන් එක් හවුල්කරුවෙකු හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිකරුවෙකු විය යුතුය).
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගමක්¦
 • 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත යටතේ විදේශීය සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇති ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක්
 • අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ හෝ අදාළ අධිකාරියේ ලේකම්වරයාගේ නිර්දේශය සහිත රාජ්‍ය ආයතනයක්.
 • වෙළඳ නැව් කටයුතු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් නිකුත් කරන ලද වලංගු බලපත්‍රයක් හෝ බලය පවරන ලිපියක් සහිත විදේශීය නැව් සේවාවක් හෝ ගුවන් සේවාවක් (විදේශීය ප්‍රධානි) වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැව් නියෝජිතයෙකු හෝ සාමාන්‍ය අලෙවි නියෝජිතයෙකු ලෙස ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට බලය පවරන ලද පුද්ගලයෙකු.
 • මියගිය පුද්ගලයකුගේ බූදලයක් අද්මිනිස්ත්‍රාසිකර අවසන් වන තෙක් ඒ සඳහා බලයලත් තැරුව්කරු/වෙළෙන්දා පරිසීමිත  තැරැව්කරු වෙළෙන්දා සමඟ ව්‍යාපාරික විදේශ  මුදල් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යන මියගිය තැනැත්තාගේ බූදලයේ අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරු හෝ පොල්ම:කරුවකු
 • බලයලත් වෙළෙන්දා හෝ පරිසීමිත වෙළෙන්දා සමඟ ව්‍යාපාරික විදේශීය ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක් පවත්වාගෙන ගිය සමාගමක නමින් ක්‍රියාපටිපාටීන් අවසන් වන තුරු ලැබුම්කරු හෝ ඈවරකරු.
ගිණුම් වර්ග
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්
 •  ජංගම ගිණුම්
 •  ස්ථාවර තැන්පතු
ප්‍රතිමුඛ (බහිර්වර්තී/බාහිර) ආයෝජන ගිණුම (OIA)

බාහිර ආයෝජන ගිණුම (OIA) යනු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත කර ඇති සමාගම්වල කොටස් සහ ණය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනය කිරීම, නියාමනය කරන ලද ඒකක අරමුදල්වල ඒකකයන්හි  Units in regulated unit trusts, විදේශීය රජයන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන ස්වෛරී බැඳුම්කර සහ විදේශ රටවල කාර්යාල පිහිටුවීම වැනි කාර්යයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික ආයෝජකයින් හට සුදුසුකම් ලත් ආයෝජන සඳහා විදේශයන්හි මුදල් යෙදවීම සඳහා වූ විශේෂ ගිණුමකි.

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත යටතේ වගකීමෙන් සීමා වූ සමාගමක් හැර, ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංස්ථාපිත සමාගමක්
 • 1988 අංක 30 දරණ බැංකු පනතට අනුව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් හෝ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකුවක්
 • මහ බැංකුව, සුරැකුම්පත් විනිමය කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව යටතේ නියාමනය වන/ බලපත්‍රලාභී ආයතනයක්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි හවුල්කාරීත්වයක්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ තනි පදිංචිකරුවෙක්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ තනි පදිංචිකරුවකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කර ඇති හිමිකාරීත්වයක
ආමුඛ/ අන්තර්වර්තී ආයෝජන ගිණුම (IIA)

අන්තර්වර්තී ආයෝජන ගිණුම යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම් (SIAs)  සහ විදේශ මුදලින් සහ පෙර පැවැති විනිමය පාලන පනත යටකේ විවෘතකරනු ලැබූ  හා පවත්වාගෙන යන  විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුම් (SFIDAs) ඒකාබද්ධ කිරීමකි.

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • ජාතික නොවන, ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ ඉන් පිටත පදිංචිකරුවෙක්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ ඉන් පිටත පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික ද්විත්ව පුරවැසියෙක්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ ඉන් පිටත පදිංචි වෙනත් රටක ස්ථිර පදිංචිය හෝ පුරවැසිභාවය ලබා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්
 • විදේශ රැකියාවක නියුතු, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් (විගමනිකයන් හැර)
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක්
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ලියාපදිංචි හවුල්කාරීත්වයක්
 • දේශීය අරමුදල්, කලාපීය අරමුදල්, ඒකාබද්ධ හෝ පොදු අරමුදල්, ඒකක භාර සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත පිහිටුවා ඇති විදේශීය ආයතනික ආයෝජකයින්.
 • බලයලත් නියෝජිතයා සමඟ ආදාන ආයෝජන ගිණුම පවත්වාගෙන යනු ලැබූ මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ බූදලයෙහි පරිපාලකයෙකු හෝ බලධාරියෙකු.
 • බලයලත් නියෝජිතයා සමඟ ආදාන ආයෝජන ගිණුම පවත්වාගෙන යනු ලැබූ සමාගමක ප‍්‍රතිග‍්‍රාහකයෙකු හෝ ඈවරකරුවෙකු.

 

 

මීළඟට ?

දැන්ම  ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. පෙර නොවූ විරූ ආකාරයට ඔබ උපයන ලද විදේශ මුදල් සුරක්ෂිතව ඉතිරි කර ගැනීම හා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අපි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙමු.

කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form