මුල් පිටුව // පුද්ගලික // සේවාවන්
උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීම්
පහසුවෙන් හා ක්ෂණිකව ඔබේ
සියලු බිල්පත් ගෙවන්න!
011 7 640 640

Paying your bills has never been easier.

උපයෝගිතා සේවා සපයන්නන්

වර්ගය උපයෝගිතා සේවාව
ඩයලොග් ගෙවීම්
DIALOG BROADBAND (POSTPAID)

DIALOG BROADBAND (පසු ගෙවුම්)

Dialog Broadband – Postpaid

DIALOG BROADBAND – පසු ගෙවුම්

DIALOG BROADBAND (පසු ගෙවුම්) DIALOG BROADBAND – පෙර ගෙවුම්
ඩයලොග් (පසු ගෙවුම්) ඩයලොග් – පසු ගෙවුම්
ඩයලොග්  (පෙර ගෙවුම්) ඩයලොග් – පෙර ගෙවුම්
DIALOG SPREAD Dialog Spread
ඩයලොග් TV (පසු ගෙවුම්) ඩයලොග් රූපවාහිනී – පසු ගෙවුම්
ඩයලොග් TV (පෙර ගෙවුම්) ඩයලොග් රූපවාහිනී – පෙර ගෙවුම්
ඩයලොග් WIFI ඩයලොග් Wifi
උපයෝගිතා සේවා සපයන්නන්ගේ බිල්පත් ගෙවීම් – mCash මගින් සවිබල ගන්නවන
මොබිටෙල් TOP-UP mCash – Cash In/ Top-up
මොබිටෙල් මොබිටෙල් පෙර ගෙවුම් / පසු ගෙවුම්
එටිසලාට් එටිසලාට්
හච් හච්
ලංකා බෙල් ලංකා බෙල්
SLT SLT Land line/ PEO TV
SLT SLT – CDMA
ජල බිල්පත් ගෙවීම් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය
මහනුවර මහ නගර සභාව
ජිවිත රක්ෂණ සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමගම
ජිවිත රක්ෂණ Union Assurance
ජිවිත රක්ෂණ AIA Insurance Lanka PLC
ජිවිත රක්ෂණ සීමාසහිත Allianz Insurance Lanka
ජිවිත රක්ෂණ Amana Takaful PLC
ජිවිත රක්ෂණ Asian Alliance Insurance PLC
ජිවිත රක්ෂණ HNB Assurance
ජිවිත රක්ෂණ ජනශක්ති රක්ෂණ සමාගම
ජිවිත රක්ෂණ සීමාසහිත LOLC රක්ෂණ සමාගම
ජිවිත රක්ෂණ සීමාසහිත MBSL රක්ෂණ සමාගම
සාමාන්‍ය රක්ෂණ HNB Assurance – සාමාන්‍ය
සාමාන්‍ය රක්ෂණ Union Assurance – සාමාන්‍ය
ලීසිං සඳහා ගෙවීම් CDB – පුරවැසි සංවර්ධන බැංකුව
ලීසිං සඳහා ගෙවීම් Central Finance
විදුලිය CEB – ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විදුලිය LECO – ලංකා පුද්ගලික විදුලිබල සමාගම
පරිත්‍යාග ජය ශ්‍රී මහ බෝධිය
LBN LBN – Lanka Broadband Networks
NWSDB නුවර එලිය මහ නගර සභාව
පරිත්‍යාග රුවන්වැලි සෑය
පරිත්‍යාග සෝමාවතිය මහ විහාරය
පරිත්‍යාග SOS ළමා ගම්මානය – ශ්‍රී ලංකාව
කාගිල්ස් බැංකුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
කාගිල්ස් බැංකුව විසින් පිරිනමනු ලබන විශ්මිත සේවා අත්විඳින්න.
Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form