මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
රථ වාහන ණය
Need
for speed?

ඔබේම වාහනයක ගමන් කිරීමේ නිදහස සහ සතුට අත්විදින්න.

ඔබ දන්නවාද?
 • අප වසර 7ක් දක්වා ණය ලබාදෙන බව.
 • අප ඔබට ඉතා ආකර්ශනීය පොළී අනුපාතයක් ලබා දෙන බව.
 • අවම රු. 500,000 සිට රු. 20,000,000 ක උපරිමයක් දක්වා ඔබට ණය ලබා දීමට අප සූදානම් බව.
අප ණය ලබාදෙනු ලබන්නේ
 • නවතම හා ලියාපදිංචි නොකල වාහන සඳහා පමණි.
 • නිෂ්පාදිත වර්ෂයේ සිට වසර 3ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි වාහන, විශේෂිත පදනමක් මත සලකා බලනු ලැබේ.

 

*චීනයේ නිෂ්පාදිත වාහන හැර

රථ වාහන වර්ග
 • මෝටර් කාර් (කාර්/ ජීප් රථ)
 • ද්විත්ව කාර්ය (වෑන් / ඩබල් කැබ්)

 

 

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්

ඔබේ වයස අවුරුදු 21ත් 55ත් අතර විය යුතු අතර, සංස්ථාපිත සමාගමක/ආයතනයක  ස්ථිර සේවකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් රු. 60.000ක අවම දළ වැටුපක් ලබා ගත යුතුය.

අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • සම්පූර්ණ කරන ලද ණය අයදුම්පත
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැදුනුපතෙහි / ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයෙහි / රියදුරු බලපත්‍රයෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර
 • ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්
 • තක්සේරු සහතිකය
 • ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපත (නවතම හා ලියාපදිංචි නොකල වාහන සඳහා හැර)
 • ආදායම් බලපත්‍ර පිටපත (නවතම හා ලියාපදිංචි නොකල වාහන සඳහා හැර)
 • අගය පිලිබඳ ලේඛනය (Invoice)
මීළඟට

ඉදිරියටම යන්න. දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අප සමග කතා කරන්න, අපව අමතන්න. ඔබේම වාහනයක ගමන් කිරීමේ අවස්ථා ව ලබා ගැනීම සඳහා, පහසුම මගෙහි ඔබව අපි රැගෙන යන්නෙමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form