මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
පුද්ගලික ණය
ජීවිතය කිසිවෙකු වෙනුවෙන් බලා ඉන්නෙ නැහැ.
ඔබත් එසේ නොසිටින්න.

ජීවිතය තරඟයක්. ඉදිරියටම යන්න අප ඔබට උදවු කරන්නම්.

ඔබ දන්නවාද?
 • අප වසර 5ක් දක්වා ණය ලබාදෙන බව.
 • අප ඔබට ඉතා ආකර්ශනීය පොළී අනුපාතයක් ලබා දෙන බව.
 • අවම රු. 100,000 සිට රු. 5,000,000 ක උපරිමයක් දක්වා ඔබට ණය ලබා දීමට අප සූදානම් බව.
 • ඔබගේ වෙටුප මෙන් 12 ගුණයක ණය අපි ඔබට ලබා දෙමු. (අගය කිරීමකට යටත්ව)

වැටුප් සහිත පුද්ගලයන් සඳහා

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • ඔබ වයස අවුරුදු 18ත් 55ත් අතර විය යුතු අතර, සංස්ථාපිත සමාගමක/ආයතනයක  ස්ථිර සේවකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් රු. 30.000ක අවම දළ වැටුපක් ලබා ගත යුතුය.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ වලංගු ජාතික හැදුනුම්පතක්/ගමන් බලපත්‍රය/රියදුරු බලපත්‍රයක් හිමි විය යුතුය.
ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ,
 • සම්පූර්ණ කරන ලද පුද්ගලික ණය අයදුම්පත
 • ජාතික හැදුනුපතෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර
 • ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්

ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින් සඳහා

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,

ඔබේ වයස අවුරුදු 18ත් 55ත් අතර විය යුතු අතර, වසර 3කට වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාර කටයුතු කරමින්,ව්‍යාපාර හිමිකරුවකු ලෙස හෝ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස අවම රු. 50,000ක මාසික ලාභයක් ලැබිය යුතුය.

ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ,
 • සම්පූර්ණ කරන ලද පුද්ගලික ණය අයදුම්පත
 • ජාතික හැදුනුපතෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය
 • පසුගිය මාස 6 සඳහා බැංකු ප්‍රකාශන
 • ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික ගිණුම් සඳහා
 • පසුගිය වසර 2 ක බදු කුවිතාන්සි පිටපත්
 • පසුගිය වසර 2ක විගණනය කරන ලද ගිණුම්
 • සීමිත වගකීම් සමාගම් සඳහා වන  48 ආකෘතිය, සංස්ථා පත්‍රය සහ සංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය
මීළඟට ? 

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. ඔබගේ ඉලක්කය සපුරාලීමට සහ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ඔබට පහසුම මගක් අපි ලබා දෙමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form