මුල් පිටුව // පුද්ගලික
MASTERCARD WORLD DEBIT CARD
Control
is in your hands

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN අංක තාක්ෂණය සහිත ස්පර්ශයකින් තොර ඩෙබිට් කාඩ්පත් හරහා බැංකුකරණ පහසුව ඔබ වෙත ලබා දෙමින්.

We offer you

ස්පර්ශයකින් තොර ගෙවීමේ තාක්ෂණය සමග වේගවත්ව හා පහසුවෙන් භාණ්ඩ මිලදීගැනීමේ හැකියාව

වැඩි ආරක්ෂාවක් සඳහා EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN අංක තාක්ෂණය

3000කට අධික LankaPay හා සම්බන්ධ ATM සහ ගෝලීය වශයෙන් Cirrus, Maestro & MasterCard හරහා මිලියනයකට අධික ATM සංඛ්‍යාවකට පිවිසීමේ හැකියාව

මිලියන 38කට අධික MasterCard පිලිගනුලබන වෙළඳසැල් මගින් පිළිගැනීම

ඔබගේ ගනුදෙනු වලදී කෙටි පණිවුඩ (SMS) දැන්වීම්

You should also know

Tariff Guide

Terms and Conditions of Mastercard World Debit Card

 

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form