මුල් පිටුව // පුද්ගලික
MASTERCARD GOLD
Control
is in your hands

අප ඔබට පිරිනමනවා
 • ස්පර්ශයකින් තොර ගෙවීමේ තාක්ෂණය සමග වේගවත්ව හා පහසුවෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව
 • වැඩි ආරක්ෂාවක් සඳහා EMV අනුකූල චිප් කාඩ්පත හා PIN තාක්ෂණය
 • දින 55ක් දක්වා වූ ණය කාලසීමාව
 • කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සමගින් වසර පුරා ආකර්ෂනීය වට්ටම් හා දීමනා
 • Mastercard ATM ජාලය හරහා ලොව පුරා විහිදුනු ATM මුදල් අත්තිකාරම් පහසුකම
Credit Card Balance Transfer

 

දැන් ඔබට වෙනත් බැංකු වල පවතින ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ශේෂය (ශේෂයන්) කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් වෙත මාරු කර එය අවම පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ මාස 48ක් දක්වා වූ සමාන මාසික වාරික මගින් නැවත පියවා අවසන් කිරීමේ අවස්ථාව.

 • මාරු කල හැකි අවම ශේෂය රු. 25,000/- වන අතර කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සඳහා වන ණය සීමාවෙන් 100% දක්වා වූ උපරිම සීමාවක් දක්වා ශේෂය මාරු කිරීමේ හැකියාව පවතී.

 

උදාහරණයක් ලෙස රු. 100,000/- ක ශේෂයක් මාරු කිරීම

නැවත පියවීමේ කාලසීමාව වෙනත් බැංකු

කාල සිමාව සඳහා 18% ක වා.පො. සමග පොලී ගාස්තුව (රු.)

කාගිල්ස් බැංකු පොලී අනුපාතිකය (වා.පො.) ශේෂය මාරු කිරීමත් සමග කාල සීමාව සඳහා මුළු පොලී ගාස්තුව (රු) ඔබගේ ඉතිරිය (රු)
මාස 6 9,000 11%
3,232.73
5,767.27
මාස 12 18,000 11%
6,057.99
11,942.01
මාස 18 27,000 11.5%
9,350.07
17,649.93
මාස 24 36,000 11.5%
12,416.76
23,583.24
මාස 36 54,000 12%
24,440.74
29,559.26
මාස 48 72,000 14%
31,167.09
40,832.91

 

 

ශේෂය මාරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ශේෂය මාරු කිරීමේ අයදුම්පත : කාගිල්ස් බැකු ශේෂය මාරු කිරීමේ අයදුම්පත :Cargills-Bank-Balance-Transfer-Application
 • වෙනත් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත සඳහා ලැබුණු නවතම ගිණුම් ප්‍රකාශනය

ශේෂය මාරු කිරීමේ කොන්දේසි හා නියමයන් : 

ශේෂය මාරු කිරීම  – කොන්දේසි හා නියමයන් ලේඛනය

 

 

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මත චෙක් පත්

 

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මත චෙක් පත් යනු කුමක්ද?

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත මත චෙක් පත් යනු, ඔබ භාණ්ඩ ලබා ගන්නා වෙළඳ  ආයතනය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පිලි ගනු නොලබන අවස්ථාවන් සඳහා වන විසඳුමකි. ඔබගේ කාගිල්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත සමගින් ඕනෑම වෙළඳ ආයතනයක් වෙත චෙක් පතක් ලබා දීමේ පහසුකම දැන් ඔබට අත්විඳිය හැක!

 

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මත චෙක් පත් ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?

පහත සඳහන් විස්තර සමගින් පාරිභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බැංකු ශාඛාවක් වෙත තම ඉල්ලුම් කිරීමේ ලිපිය භාර දිය යුතුය:

 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතින් අඩු කල යුතු මුදල
 • කාඩ්පත්හිමියාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ගිණුම් අංකය (C-Account Number)
 • ප්‍රතිලාභ ලබන්නාගේ තොරතුරු  (ආයතන පමණි)

 

*අවම චෙක්පත් අගය LKR 50,000/= වේ.

*උපරිම චෙක්පත් අගය LKR 100,000/= වේ.

*සැකසුම් ගාස්තුව LKR 1,000/= වේ.

Tariff Guide
ගාස්තු වර්ගය Gold
පළමු වර්ෂය සඳහා ප්‍රාථමික කාඩ්පතට අදාළ වාර්ික ගාස්තුව රු.  1,000/-
දෙවන වර්ෂදයන් පසුව වාර්ික ගාස්තුව
රු. 1,300
සම්බන්ධවීමේ ගාස්තු රු.  500/-
පරිපූරක කාඩ්පත් සඳහා වාර්ෂික ගාස්තුව රු.  500/-
පරිපූරක කාඩ්පත් සඳහා සම්බන්ධවීමේ ගාස්තුව නොමිලේ
පොළී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) 18.00%
පොළී රහිත කාල සීමාව උපරිම දින 55
අවම ගෙවීම් 5% x මුළු හිඟ මුදල*
සීමාව ඉක්මවිමේ ගාස්තුව රු.  990/-
ප්‍රමාදවී ගෙවීම් ගාස්තුව රු.990/-
මුදල් අත්තිකාරම් සීමාව 35% x සීමාව
මුදල් අත්තිකාරම් ගාස්තු රු. 500/- හෝ 4% අතරින් ඉහල අගය
සීමාව ඉහල නැංවීමේ ගාස්තුව(තවකාලික/ස්ථීර) රු. 990/-
කාඩ්පත් ආදේශන රු.  500/-
පුද්ගල හඳුනාගැනීම් අංකය (PIN) ආදේශන ගාස්තු රු.  100/-
ප්‍රකාශන පිටපත් ගාස්තු (අවසන් ප්‍රකාශනයට අමතරව) රු.  150/-
චෙක්පත් ආපසු හැරීයාමේ ගාස්තු රු.  900/-
බදු/වීසා/සීමාව/පොළිය තහවුරු කිරීමේ ලිපි රු.  250/-
විදේශයන් වෙත කුරියර් ගාස්තු රු.  4000/-
ශේෂ මාරු කිරිමේ ගාස්තුව 11% ඉහළට
0% වාර්ෂික සැලසුම් කළමනාකරණ ගාස්තුව රු. 500/-
සංචාරක රක්ෂණය අ/නො
කාඩ්පත මත චෙක් පතක් සඳහා සැකසුම් ගාස්තුව රු.  1,000/-
රූපමය කාඩ්පත් සේවාව සඳහා වන ගාස්තුව  – තමාගේම ඡායාරූප සඳහා රු. 750/-
රූපමය කාඩ්පත් සේවාව සඳහා වන ගාස්තුව  – ඡායාරූප ගැලරියෙහි ඇති ඡායාරූප සඳහා රු.  500/-
ඡායාරූප ආදේශන ගාස්තු(කාඩ්පත් ආදේශන ගාස්තු මීට අමතරව අදාළ වේ) රු.  250/-
රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත (Image Card)

ඔබගේ කාගිල්ස් බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත ඔබ සිතැඟි පරිදි වූ ඡායාරුපයක් සමගින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගැනීමේ හැකියාව දැන් අත්විඳින්න.

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අයදුම්පත: කාගිල්ස් බැංකු රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අයදුම්පත

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මාර්ගෝපදේශනය  : කාගිල්ස් බැංකු රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මාර්ගෝපදේශනය

රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පිලිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න: කාගිල්ස් බැංකු රූපමය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පිලිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න

නියැඳි රූපමය කාඩ්පත් බලන්න. – නියැඳි රූපමය කාඩ්පත්

Credit Card Statement
Terms and Conditions

Credit Card – Terms and Conditions

 

*ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පියවීම්  ,ජංගම බැංකුකරණය සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය හරහා සිදු කිරීමේදී ,අදාල  දින  සවස 6.00 ට ප්‍රථම සිදු කළ යුතුය. එමඟින් ගෙවීම්වල ප්‍රමාද වීම් අවම කරගත හැක

*පහත දක්වා ඇති රටවල් දැනට පුළුල් එක්සත් ජනපද සම්බාධක වලට යටත් වේ. මෙම කලාපයන්හි සහ රටවල් වල Mastercard සතු කාර්යාල, අනුබද්ධිතයින්, හෝ අනුබද්ධිත සමාගම් නොමැති අතර පාරිභොගිකයින් හට කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම හෝ POS ටර්මිනල හෝ ATM මගින් ගනුදෙනු ලබා ගැනීමට Mastercard බලපත්‍ර ලබා නොදේ.

 • ඉරානය
 • උතුරු කොරියාව
 • සිරියාව
 • සූඩානය
 • ක්රිමියාව
Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form