මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
දේපල ඇප මත ණය
ඔබගේ දේපල
වටිනාකම ඉහල නංවා ගන්න

ඔබගේ වටිනා දේපල සඳහා වැඩි වටිනාකමක් ලබා දීමට අපට ඉඩ දෙන්න.

අවශ්‍යතාව විය යුත්තේ
 • නිවාස අලුත්වැඩියාව / ගෘහ භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට
 • නිශ්චල / චංචල දේපල මිලදී ගැනීමට
 • නිවසක් / ගොඩනැගිල්ලක්
 • හිස් ඉඩමක්
 • වාහනයක් (ලියාපදිංචි කල / නොකළ)
 • යන්ත්‍ර සහ / හෝ උපකරණ
 • අධ්‍යාපනය
 • වෛද්‍ය අවශ්‍යතා / රෝහල් ගතවීම්
වැටුප් සහිත පුද්ගලයින් සඳහා
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්

ඔබ වයස අවුරුදු 18ත් 55ත් අතර විය යුතු අතර, සංස්ථාපිත සමාගමක/ආයතනයක  ස්ථිර සේවකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් රු. 30.000ක අවම දළ වැටුපක් ලබා ගත යුතුය.

ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ,
 • සම්පූර්ණ කරන ලද දේපල ඇප මත ණය අයදුම්පත
 • ජාතික හැදුනුපතෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර
 • ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්
 • විකුණුම් ගිවිසුම (ඉඩමක් හෝ නිවසක් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී, විකුණුම් මිල සඳහන් කරමින් විකුණුම්කරුගෙන් ලිපියක්)
 • බැංකුවට පිළිගත හැකි ප්‍රමාණ පත්‍ර (BOQ)
 • පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්ම
 • පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද ඔප්පුව සහ පරීක්ෂණ සැලැස්මේ පිටපත්
ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින් සඳහා
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්

ඔබේ වයස අවුරුදු 18ත් 55ත් අතර විය යුතු අතර, වසර 3කට වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාර කටයුතු කරමින්,ව්‍යාපාර හිමිකරුවකු ලෙස හෝ සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස අවම රු. 50,000ක මාසික ලාභයක් ලැබිය යුතුය.

ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • සම්පූර්ණ කරන ලද නිවාස ණය අයදුම්පත
 • ජාතික හැදුනුපතෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය
 • පසුගිය මාස 6 සඳහා බැංකු ප්‍රකාශන – ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික ගිණුම් සඳහා
 • පසුගිය වසර 2 ක බදු කුවිතාන්සි පිටපත්
 • පසුගිය වසර 2 ක විගණනය කල ගිණුම් පිටපත්සී
 • මිත වගකීම් සමාගම් සඳහා වන 48 ආකෘතිය, සංස්ථා පත්‍රය සහ සංගමික ව්‍යාවස්ථාවලිය
 • විකුණුම් ගිවිසුම (ඉඩමක්/නිවසක් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී විකුණුම් මිල සඳහන් කරමින් විකුණුම්කරුගෙන් ලිපියක්)
 • බැංකුවට පිළිගත හැකි ආකාරයේ ප්‍රමාණ පත්‍රයක්
 • පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්ම
 • පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද ඔප්පුව සහ පරීක්ෂණ සැලැස්මේ පිටපත්
මීළඟට?

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීමෙහි නිරවුල්, ව්‍යාකූලනොවූ හෝ කරදකාරීබවින් තොර පහසුම මගෙහි අපි ඔබව රැගෙන යන්නෙමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form