මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
නිවාස ණය
ඔබේ නිවහන වෙත
සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ඔබගේ නිවහන ඔබේම කර ගැනීමට අපි සහය වෙමු.

ඔබ දන්නවාද?

 

 • අපගේ නැවත ගෙවීමේ කාලය වසර 20 දක්වා පැතිරීපවතී.
 • ආකර්ශනීය ස්ථාවර හා විචල්‍ය පොළී අනුපාතයන් අපි ඔබට ලබා දෙමු.
 • ඔබගේ ණය මුදල් සඳහා අඩු නීති ගාස්තු අපි ඔබෙන් අය කරමු.
 • ඔබ නිවාස ඉදිකිරිම පිලිබඳ සිතන්නේනම්, ඔබගේ ප්‍රමාණ පත්‍රයෙන් (BOQ) 80%ක් දක්වා ඔබ වෙත ණය ලබා දීමට (ඉදිකිරීම් සඳහා) අප සුදානම්.
 • නිවසක් මිලදී ගැනීමට නම්, එහි විකුණුම් වටිනාකමින් (FSV) 75%ක් දක්වා ලබා දී ඔබට සහය වන්නෙමු.
 • හිස් ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳහා විකුණුම් වටිනාකමින් (FSV) 40%ක් දක්වා ලබා දෙමු.
අපගේ නිවාස ණය පහසුකම මගින් අප ඔබට මෙසේ සහය වෙමු
 • නේවාසික අවශ්‍යතා සඳහා නිවසක් මිලදී ගැනීමට
 • ඔබගේම ඉඩමක් මත නිවසක් ඉදිකිරීමට
 • හිස් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට (එක් එක් සිද්ධිය අනුව සලකා බැලේ)
 • නේවාසික අරමුණක් සඳහා හිස් ඉඩමක් මිලදීගෙන නිවසක් තැනීම සඳහා
 • අඩක් නිමකළ නිවසක් සම්පුර්ණයෙන් තනා අවසන් කිරීම සඳහා
 • දැනට පවතින නිවසක් අලුත්වැඩියා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට

වැටුප් සහිත පුද්ගලයින් සඳහා

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්

ඔබ වයස අවුරුදු 21ත් 55ත් අතර පසුවන, ස්ථාපිත සමාගමක හෝ ආයතනයක ස්ථිර සේවකයෙකු ලෙස සේවය කරන සහ අවම දළ වැටුප රු. 30,000/- ක් විය යුතුය.

ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • සම්පූර්ණ කරන ලද නිවාස ණය ඉල්ලුම්පත්‍රය
 • ජාතික හැදුනුපතෙහි/ ගුවන්ගමන් බලපත්‍රයෙහි/ රියදුරු බලපත්‍රයෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර
 • ඔබගේ තනතුර සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්
 • විකුණුම් ගිවිසුම (ඉඩමක්/නිවසක් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී විකුණුම් මිල සඳහන් කරමින් විකුණුම්කරුගෙන් ලිපියක්)
 • බැංකුවට පිළිගත හැකි ආකාරයේ ප්‍රමාණ පත්‍රයක්
 • පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්ම
 • පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද ඔප්පුව සහ පරීක්ෂණ සැලැස්මේ පිටපත්

ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින් සඳහා

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්

ඔබේ වයස අවුරුදු 18ත් 55ත් අතර විය යුතු අතර, වසර 3කට වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාර කටයුතු කරමින්,ව්‍යාපාර හිමිකරුවකු ලෙස හෝ සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස අවම රු. 50,000ක මාසික ලාභයක් ලැබිය යුතුය.

ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • සම්පූර්ණ කරන ලද නිවාස ණය අයදුම්පත
 • ජාතික හැදුනුපතෙහි/ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයෙහි හෝ රියදුරු බලපත්‍රයෙහි ඡායාපිටපතක්
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය
 • පසුගිය මාස 6 සඳහා බැංකු ප්‍රකාශන – ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලික ගිණුම් සඳහා
 • පසුගිය වසර 2 ක බදු කුවිතාන්සි පිටපත්
 • සිමිත වගකීම් සමාගම් සඳහා වන  48 ආකෘතිය, සංස්ථා පත්‍රය සහ සංගමික ව්‍යාවස්ථාවලිය
 • විකුණුම් ගිවිසුම (ඉඩමක්/නිවසක් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවකදී විකුණුම් මිල සඳහන් කරමින් විකුණුම්කරුගෙන් ලිපියක්)
 • බැංකුවට පිළිගත හැකි ආකාරයේ ප්‍රමාණ පත්‍රයක්
 • පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්ම
 • පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද ඔප්පුව සහ පරීක්ෂණ සැලැස්මේ පිටපත්
මීළඟට?

දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. ඔබේ නිවහන ඔබගේම කරගැනීමට පහසුම මගෙහි අපි ඔබව රැගෙන යන්නෙමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form