මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ඉතුරුම් ගිණුම්
විදේශ මුදල් ගිණුම්
ආයෝජනය කර වර්ධනය වන අයුරු
බලාසිටින්න!

ඔබේ විදේශ මුදල් අහස උසට වර්ධනය කරගන්න.

NRFC අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,

 

 • ඔබ විදේශගතව රැකියාවක නිරත වන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකූ හෝ
 • විදේශ රැකියාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් දින 90 ක් ඇතුලත නම් හෝ
 • ශ්‍රී ලාංකේය සම්භවයක් සහිත විදෙස් රටවල පුරවැසිභාවය හිමි විදෙස් රටවල පදිංචි පුද්ගලයෙකු (එක් අවස්ථාවක ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයකු වී සිට) හෝ
 • දැනට පවතින NRFC ගිණුමෙන් අරමුදල් මාරු කරන්නෙකු විය යුතුය.
ගිණුම් වර්ග
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්
 • ජංගම ගිණුම්
 • ස්ථාවර තැන්පතු
ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්
 • රැකියාව ස්ථිර කිරීමේ ලිපියක්
 • සංක්‍රමණ වීසා
භාර ගනු ලබන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකක
 • ඇමෙරිකානු ඩොලර් (USD)
 • ස්ටර්ලින් පවුම් (GBP)
 • යුරෝ (EUR)
SFIDA විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුම
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙකු හෝ සංස්ථාවක් / ශ්‍රී ලංකාවේ පිටත ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතුයි.
 • විදේශ රටක පුරවැසියෙකු හෝ
 • විදේශ රටක ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු හෝ
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත ආයතනයක් හෝ
 • විදේශ ආයතනික ආයෝජකයින් (FII) විය යුතුය.
ගිණුම් වර්ග
 •  නියමිත විදේශීය මුදල් හෝ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් අරඹන  නියමිත තැන්පතු හෝ ඉතුරුම් තැන්පතු
SIA සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • විදේශ ආයතනික ආයෝජකයෙකු (FII) හෝ
 • ශ්‍රී ලංකාව තුල හෝ පිටත සංස්ථාපිත ආයතනයක් හෝ
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ පිටත පදිංචි, විදේශ රටක පුරවැසියෙකු
 • විදේශයක ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු හෝ
 • ආමුඛ ප්‍රේෂණ ලබා ගන්නා ද්විත්ව පුරවැසියෙක් විය යුතුය.
ගිණුම් වර්ග
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්(නියමිත විදේශීය මුදල් හෝ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින්)
 • ජංගම ගිණුම් (චෙක්පත් ලබා ගත නොහැක / ඩෙබිට් කාඩ්පත් ලබා ගත හැක.)
RFC නේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුම
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්,
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිකරුවෙකු විය යුතුය.
ගිණුම් වර්ග
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්
 • ජංගම ගිණුම් (චෙක්පත් ලබා ගත නොහැක / ඩෙබිට් කාඩ්පත් ලබා ගත හැක.)
 • ස්ථාවර තැන්පතු
භාර ගනු ලබන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකක
 • ඇමෙරිකානු ඩොලර් (USD)
 • ස්ටර්ලින් පවුම් (GBP)
 • යුරෝ (EUR)
අවම තැන්පතු
 • ඇමරිකානු ඩොලර් 100 හෝ ඊට සමාන මුදලක්
RNNFC නේවාසික විදේශික විදේශ මුදල් ඉතුරුම් ගිණුම
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්
 • ඔබ නේවාසික / සේවා නියුක්ත වීසා බලපත්‍රයක් මත තාවකාලිකව හෝ ස්ථීර වශයෙන් හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙහි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු නොවන අයෙකු විය යුතුය.
ගිණුම් වර්ග
 • ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්
 • ජංගම ගිණුම් (චෙක්පත් ලබා ගත නොහැක / ඩෙබිට් කාඩ්පත් ලබා ගත හැක.)
 • කාලීන තැන්පතු
භාර ගනු ලබන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකක
 • ඇමෙරිකානු ඩොලර් (USD)
 • ස්ටර්ලින් පවුම් (GBP)
 • යුරෝ (EUR)
විදේශ මුදල් ගිණුම් ප්‍රවර්ධන අවස්ථා

මාස 3ක ස්ථාවර තැන්පතු (USD) සඳහා 3.25% ක වාර්ෂික පොළී අනුපාතයක්

මීළඟට ?

දැන්ම  ඉල්ලුම් කරන්න, අපව අමතන්න, අප සමග කතා කරන්න. පෙර නොවූ විරූ ආකාරයට ඔබ උපයන ලද විදේශ මුදල් සුරක්ෂිතව ඉතිරි කර ගැනීම හා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අපි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form