මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
අධ්‍යාපන ණය
Welcome,
future CEOs.

ඔබගේ අනාගත සාර්ථකත්වය වෙත අප සමගින් පියමන් කරන්න.

අපි අධ්‍යාපනයට සහය වන්නෙමු,
 • අවම වශයෙන් රුපියල් 100,000 සිට උපරිම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 5 දක්වා ණය ලබා දීමෙන්

 

ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්
 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වීම.
 • • වයස අවුරුදු 18 – 55 (පහසුකම් අවසන් වන දිනය විශ්‍රාම යන වයස ඇතුළත විය යුතුය).·
 • දේශීය / විදේශීය අධ්‍යාපනය අපේක්ෂා කරන සිසුන්ගේ දෙමාපියන් / භාරකරුවන්·
 • ස්ථිර සේවාවක් සහිත වෘත්තිකයෙක් වීම.
 • වෛද්‍යවරයෙකු, ගණකාධිකාරීවරයෙකු, ඉංජිනේරුවරයෙකු, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වැනි වෘත්තිකයෙක්.
 • • අවම දළ වැටුපක් (ස්ථාවර දීමනා ඇතුළුව) රු .30, 000 / – ට වැඩි ස්ථිර සේවකයෙකු වීම (අයදුම්කරු රැකියා විරහිත නම්, දෙමව්පියන්ගේ ආදායම සලකා බලනු ලැබේ).
අපට අවශ්‍ය වන්නේ
 • සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත.
 • වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පත් / රියදුරු බලපත්‍රයේ හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක්·
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්·
 • ගාස්තු සනාථ කරමින් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් / විද්‍යාලයෙන් / විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ලිපියක්
මීළඟට ?

So go ahead, apply nowcall us or let’s chat and we’ll get you going on the road to success and prosperity, through greater learning and education.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form