මුල් පිටුව // පුද්ගලික // ණය
වෛද්‍යවරුන් සඳහා ණය
අපව රැකබලා ගන්නා
ඔවුන්ව රැකබලා ගනිමින්!

අපව රැකබලා ගන්නා ඔවුන්ව රැකබලා ගනිමින්!

ඔබ දන්නවාද?
 • නැවත ගෙවීමේ කාල සීමාව වසර 7ක් දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව
 • රු. මිලියන 10ක උපරිමයක් දක්වා ඔබට ණය ලබා දීමට අප සූදානම් බව.
ඔබට අයදුම් කිරීමට නම්

ඔබ SLMC, SLDA, සහ SLVA සමග ලියාපදිංචි, ස්ථිර දීමනාවන් සමග රු. 30,000/- කට වැඩි දළ වැටුපක් ලබන වෛද්‍යවරයෙකු විය යුතුය.

අපට අවශ්‍ය වන්නේ,
 • සම්පූර්ණ කරන ලද පුද්ගලික ණය අයදුම්පත
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැදුනුපතෙහි ඡායාපිටපතක්ප
 • දිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක ඡායාපිටපතක්
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා වැටුප් විස්තර
 • පසුගිය මාස 3 සඳහා බැංකු ප්‍රකාශන
 • වෛද්‍ය ශ්‍රේණිය ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • වෛද්‍ය හැඳුනුම්පත
 • සීමාවාසික වෛද්‍ය නිලධාරින් – සීමාවාසික වෛද්‍ය හැඳුනුම්පත
 • මූලික වශයෙන් – SLMC හැඳුනුම්පත / වෛද්‍ය සහතිකය /රෝහල් හැඳුනුම්පත
 • ll ශ්‍රේණිය / l ශ්‍රේණිය / පරිපාලන / උපදේශක වෛද්‍ය – SLMC / SLDA / SLVA හැඳුනුම්පත
 • පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවය පිලිබඳ තහවුරු කරමින් අයදුම්කරු / රෝහල මගින් ලබා දෙන ලිපියක්
මීළඟට?

ඉදිරියටම යන්න. දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න. අප සමග කතා කරන්න, අපව අමතන්න. ඔබගේ කැපවීම හා පරිත්‍යාගය අගය කිරීම උදෙසා, ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමෙහි පහසුම මගෙහි ඔබව අපි රැගෙන යන්නෙමු.

Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form