මුල් පිටුව // Corporate
ආයතනික සහ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර
ඔබේ ගමනෙහි සෑම පියවරකදීම
අප ඔබ ලඟින්ම

ඔබේ සාර්ථකත්වය ජාතියෙහි දියුණුවට දායක වෙයි. ඒ දියුණුව සඳහා සහය වීම අපගේ දැක්මයි.

කාගිල්ස් බැංකුවෙහි අප, අපගේ ව්‍යාපාර බැංකුකරණ ගනුදෙනුකරුවන්හට ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය, ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම, ප්‍රතිලාභ වැඩිදියුණු කිරීම වෙළඳ මූල්‍යකරණය ඇතුලු තවත් බොහෝ දේ සඳහා විසඳුම් සපයනු ලබයි. සෑම ව්‍යාපාරයක්ම එකිනෙකට වෙනස් මුහුණුවරක් ගනු ලබන අතර තරඟකාරී අනුපාතිකයන් යටතේ සැපයුම් දාමයෙහි අරමුදල් මුදාහැරීමට සහ මුදල් ප්‍රවාහයන් ඵලදායීව කළමනාකරණය කිරීමට අපි සහය වන්නෙමු.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සාර්ථකත්වය පිලිබඳ පි විශ්වාස කරමු.

අපෙන් ඔබට:

  • ස්ථාවර තැන්පතු
  • කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍යකරණය
  • කාලීන ණය / ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය
  • Invoice Discounting
Welcome to Cargills Bank...
Experience the amazing range of services offered by Cargills Bank.

Let us get to know you better!
Login with facebook or create an account to have a more personalised experience on cargillsbank.com
OR
Inquiry Form